Kezdőlap

Céljaink

A Continental Contact Alapítvány célja, hogy elősegítse az Ormánság mint hátrányos helyzetű térség fejlődését, felzárkózását és integrálását a „régió vérkeringésébe”. A térség társadalmi, gazdasági és szociális mutatói sürgős beavatkozást indokolnak, annak érdekében, hogy nemcsak az országos viszonylatban fennálló, hanem a Dél-dunántúli Régión belüli elmaradott helyzetét, válságterületként betöltött szerepét is orvosoljuk.

Célunk a társadalom, gazdaság és a környezet megújítása, a térségi erőforrások hatékony kiaknázása, új innovatív fejlesztések bevezetése, a térség versenyképességének fokozása, a térség felzárkóztatása fenntartható eszközökkel, a térség új kapcsolatai kialakításának elősegítése, partneri viszony kialakítása az állami és az önkormányzati szférával, társadalmi szervezetekkel való együttműködés hatékonyságának a növelése, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, meglévő különbségekből fakadó hátrányok enyhítése, a térség foglalkoztatottságának javítása, a roma népesség integrációja, felzárkózásuk, megújulásuk, munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük elősegítése.

 
Közhasznú céljaink:
 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
 2. Szociális tevékenység, családsegítés
 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 4. Kulturális tevékenység
 5. Természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem
 6. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 7. Emberi és állampolgári jogok védelme
 8. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 9. Sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)
 10. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
 11. Közhasznú szervezetek számára biztosított (csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető) szolgáltatások
 12. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem
 
Alapító okiratban szereplő céljaink:
 • családsegítés, családtámogatás, családellátás és családgondozás;
 • akadálymentesítés;
 • hátrányos helyzetű családok gyermekeinek segítése (étkeztetés, tankönyvellátás), lakások felújítása, komfortosabbá tétele, az etnikum társadalmi beilleszkedésének segítése (átképzések révén);
 • nyugdíjasok napközbeni ellátása, nyugdíjas rendezvények szervezése, nyugdíjas napok, rendszeres összejövetelek, utazások, kirándulások szervezése az egész ország területére;
 • pedagógiai környezet létrehozása, a hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók továbbtanulását segítő iskolai oktatáson kívüli tevékenységek támogatása, bevezetése, fejlesztése, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása átképzésekkel úgy, hogy az igazodjon a gazdasági követelményekhez;
 • oktatás, képzés, ismeretterjesztés, képesség- és készségfejlesztés, továbbá tanácsadás;
 • Tehetségpont működtetése és tehetséggondozás;
 • hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, beilleszkedésüket segítő programok, szolgáltatások szervezése;
 • az oktatási nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés fejlesztése a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, és a felsőoktatási intézményekkel, terület specifikus szakmai képzések támogatása és fejlesztése;
 • vállalkozások fejlesztése, ösztönzése, kooperáció támogatása, információ fejlesztése és támogatása lokális és regionális szinten;
 • felsőfokú oktatásban részt vevők szakmai gyakorlatának szervezése a térségben, gyakornokközvetítés;
 • nemzetközi diáktáborok szervezése és lebonyolítása;
 • a hétköznapok komfortosabbá tétele;
 • fiatalok személyiségfejlesztő, motivációs tréningje, nyelvi képzések, felzárkóztató képzések, szakképzések szervezése;
 • pályaorientációs, munkaközvetítői rendszer kiépítése és fejlesztése;
 • a nők munkaerő-piaci aktívabb részvételének elősegítése, figyelemmel a családi élettel való összhang kialakítására, diszkriminációs gyakorlat megszüntetése, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését segítő tevékenységek támogatása;
 • a fiatalok munka-erőpiaci beilleszkedésének támogatása, idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételének támogatása;
 • társadalmi befogadást elősegítő szolgáltatások támogatása;
 • roma népesség kultúrájának, nyelvének az ápolása, identitástudatuk kifejezésének elősegítése;
 • roma nemzetiség társadalmi integrációjának elősegítése;
 • roma nemzetiség szociális hátrányainak enyhítése;
 • kisebbség önszerveződésének támogatása, érdekartikulációjuk elősegítése;          
 • helyi kezdeményezések megvalósítása, azok támogatása;
 • jogi segítségnyújtás és áldozatvédelem, bűnmegelőzés;
 • drog-, bűn- és betegség megelőzés;
 • a mediáció alkalmazási körének növelése;
 • széles társadalmi körben érdekvédelmi és érdekképviseleti feladatok ellátása;
 • önkéntes munka szervezése, abban rejlő előnyök hasznosítása;
 • Önkéntes Pont működtetése;
 • sportolási lehetőségek bővítése;
 • kulturális örökség-, műemlék-, természet- és környezetvédelem;
 • Könyvtár és közművelődési közösségi színtér működtetése;
 • nemzeti és nemzetiségi hagyományőrzés;
 • rendezvények, szakmai napok, fesztiválok és egyéb találkozók szervezése és lebonyolítása;
 • korszerű hulladéktárolók elhelyezése, szelektív hulladékgyűjtő edények, alternatív hulladéktárolási lehetőségek felhasználása, illegális szemétlerakó helyek felszámolása, szeméttelepek rekultivációja, alternatív energiaforrások (bioenergia) alkalmazása, virágosítás, fásítás, meglévő játszóterek felújítása, újak kialakítása, az erdőgazdálkodás hatékonyságának korszerűsítése;
 • régió úthálózatának fejlesztése;
 • terület- és településfejlesztés és - rehabilitáció;
 • turisztikai vonzerő fejlesztése, a fogadóképesség növelése, elérhetőség javítása, a falusi turizmus fejlesztése;
 • pályázatírás- és projektmenedzsment;
 • ismeretterjesztő kiadványszerkesztés, terjesztés, kiadás, helyi média támogatása;
 • kutatás, elemzés, közvélemény kutatás;
 • ingatlanhasznosítás;
 • személyszállítás;
 • informatikai szolgáltatás;
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások biztosítása